Kasutajatingimused

Mõisted

Veebileht - Andmebaas, mis on kättessaadav internetilehel www.kampaania24.ee. Andmebaas kujutab endast Müük OÜ internetikeskonda ja nendele kuuluvat kuulutuste, tekstide, andmete ning kuulutuste juurde kuuluvate fotode andmebaasi.

Haldaja ja Teenuse pakkuja - on Müük OÜ.

Kampaania autor - kõik veebilehe kaudu Teenuse pakkuja poolt pakutavaid teenuseid kasutavad isikud.

Andmed - Andmed koosnevad Kampaania autori poolt Veebilehele sisestatud andmetest nagu: Eesnimi, Perekonnanimi, Ettevõtte nimi, Ettevõtte reg. number, E-post, Kategooria ning Sõnum.

Kuulutus - Kampaania autori poolt tellitud teenus (kampaania).


Üldsätted

1.1. Veebilehe kasutamisega kinnitad et:

1.1.1. Järgid käesolevaid kasutustingimusi ning arvestad kõiki kohaldatavaid seadusi ja teisi õigusakte.

1.1.2. Veebilehe kasutamiseks loetakse mistahes Veebilehel avaldatud kuulutuse, kujutise või andmete kasutamist mistahes viisil.


1.2. Veebilehe kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera jne).

1.3. Veebilehe kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebilehele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

1.4. Veebilehe tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist Veebilehe dokumentide sisuga ülalmärgitud üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning informatsiooni avaldamist vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

1.5. Kõik toimingud, mis ei ole hõlmatud kasutustingimuste punktis 1.4. märgitud tavapäraste kasutamise viisidega, vajavad Teenuse pakkuja eelnevat kirjalikku luba.

1.6. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.


1.7. Käesolevate kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kampaania autor, et:

1.7.1. ta on täielikult teovõimeline täisealine juriidiline isik, kellel puuduvad õiguslikud takistused lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks.

1.7.2. tema poolt sisetatud Andmed on korrektsed.

1.7.3. tema poolt sisetatud Andmed ei ole vastuolus seadustega.

1.7.4. tema poolt sisetatud Andmed on kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega.

1.7.5. ta on teadlik, et vastutab ise enda poolt Veebilehe vahendusel avaldatud andmete ja kuulutuste sisu eest.

1.7.6. ta on teadlik, et kuulutustes soovitud tehingute tegemine toimub koostöös Teenuse pakkujaga.

1.7.7. ta on teadlik, et Kampaania autori ja Teenuse pakkuja vahelise õigussuhte olemus Veebilehe kasutamisel on ammendavalt ja selgesõnaliselt kasutustingimustes kirjas ning Veebilehe kasutamine mistahes muudel eesmärkidel saab toimuda vaid Teenuse pakkuja eelneval kirjalikul nõusolekul.


1.8. Haldaja ja Teenuse pakkuja ei vastuta:

1.8.1. Veebilehe kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmise, müügil või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.


Kuulutuse avaldamine ja teiste teenuste kasutamine

2.1. Teenuse pakkuja ei ole kohustatud avaldama kuulutust juhul kui:

2.1.1. Kampaania autori poolt saadetud Andmed on eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged.

2.1.2. Kampaania autori poolt saadetud Andmed on vastuolus seadustega.

2.1.3. Kampaania autori poolt saadetud Andmed on vastuolus heade tavade ja kommetega.

2.1.4. Kampaania autori poolt saadetud Andmed on vastuolus käesolevate kasutajatingimustega.


Autoriõigused

3.1. Haldaja poolt lisatud andmete autoriõigused Veebilehel kuuluvad Teenuse pakkujale.

3.2. Kampaania autori poolt sisestatud andmete autoriõigused Veebilehel kuuluvad Kampaania autorile.


3.3. Haldajal ja Teenuse pakkujal ei ole õigust:

3.3.1. Kasutada Kampaania autorite poolt Veebilehele lisatud objektide (kuulutuste, fotode, tekstide) andmeid ilma Kampaania autori nõusolekuta.


Kampaania autori õigused ja kohustused

4.1. Kampaania autor on kohustatud:

4.1.1. Järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte.

4.1.2. Tasuma talle osutatavate teenuste eest vastavalt hinnakirjale.

4.1.3. Koheselt teavitama Teenuse pakkujat elektronposti teel juhul, kui tema kampaaniat puudutavad Andmed muutuvad.

4.1.4. Koheselt informeerima Teenuse pakkujat elektronposti teel juhul, kui mõni Haldaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud Andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks.


4.2. Kampaania autoril on õigus:

4.2.1. Tühistada enda poolt sisetatud kuulutus mistahes ajal ning põhjenduseta teavitades sellest Teenuse pakkujat.


Teenuse pakkuja õigused ja kohustused

5.1. Teenuse pakkujal on õigus:

5.1.1. Muuta teenuste hinnakirju mis tahes ajal ning sellest ette teavitamatta.

5.1.2. Piirata Kampaania autori õigusi Veebilehe kasutamisel või eemaldada kuulutus juhul, kui Kampaania autor rikub käesolevaid kasutustingimusi.

5.1.3. Kontrollida Kampaania autori poolt Veebilehele edastatud Andmeid ning keelduda selliste kuulutuste avaldamisest, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid Andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille sisu ei ole kooskõlas käesolevate kasutustingimustega.

5.1.4. Keelduda mistahes kuulutuse avaldamisest koheselt ilma põhjenduseta.


Haldaja õigused ja kohustused

6.1. Haldajal on kohustus:

6.1.1. Mitte avaldada kolmandatele isikutele Kampaania autorite kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel.

6.1.2. Hoida Veebileht töökorras.

6.1.3. Paigutada Teenuse pakkuja poolt kinnitatud kampaaniad selleks ette nähtud kohta.

6.1.4. Muuta Veebilehel Teenuse pakkuja poolt kinnitatud kampaaniaid juhul kui selleks tekib vajadus.

6.1.5. Eemaldada Veebilehelt Teenuse pakkuja poolt aegunuks kuulutatud kampaaniad.

6.1.6. Eemaldada Veebilehelt Teenuse pakkuja poolt keelatuks kuulutatud kampaaniad.

6.1.7. Eemaldada Veebilehelt kampaaniaid sellest Kampaania autorit ette teavitamatta juhult kui need ei ole kooskõlas käesolevate kasutajatingimustega.

6.1.8. Teavitada Teenuse pakkujat Veebilehel olevatest kampaaniatest mis ei ole kooskõlas käesolevate kasutajatingimustega.


6.2. Haldajal on õigus:

6.2.1. Muuta Veebilehe kujundust vastavalt Teenuse pakkuja soovile.